Coin Images
 Home    Coin Photos   Links
 

**Please Note: None of these coins are for sale **

CoinDescription
Pergamon -- AR Cistophoric Tetradrachm (88-85bc)
Pergamon --AE22. Athena/Trophy. Sear 3960
Pergamon --AE18. Athena/Trophy.
Pergamon --AE18. Athena in helmet decorated with star/Owl with spread wings. SG 3963.
Pergamon --AE18. Bust of Roman Senate/Turreted bust of Roma.S4911V.
Pergamon --Q. Metellus Pius Scipio, Imperator. 49 BC. AR Cistophoric Tetradrachm (11.81 gm). Serpent crawling from basket (cista) / Q.METELLVS PIVS SCIPIO IMPER, serpents entwined around legionary aquila; monogram. BMC Mysia pg. 126, 128; CNR Caecilia 75
Pergamon --AR Cistophoric tetradrachm. Cista mystica with serpent/Bowcase with serpents, serpent staff to right, city legend to left. MH at top.
Pergamon --AR Cistophoric Tetradrachm. Cista Mystica/Bow-case and serpents. City mark left, owl on grapes to right. K-Noe -, Same obverse die as CNG 57, lot 390.
Pergamon --AR Cistophoric tetradrachm. Circa 76-67 BC. Cista mystica with serpent; all within ivy wreath / Bow-case with serpents; MOS and a monogram within a wreath above, thyrsos right. Kleiner, Pergamum 45; Pinder 124.
Select Category
Greek
Roman Republic
Roman Imperial and Provincial
Search For:
New Since:
Current Category: "Greek"
Aegina
    Aegina
Aiolis
    Kyme
    Myrina
Arcadia
    Arcadian League
Attica
    Athens
Bithynia
    Prusias I
    Prusias II
Boeotia
    Thebes
Bosporus
    Bosporus
Bruttium
    Bruttium
Calabria
    Taras
Campania
    Neapolis
Caria
    Kindya
Cilicia
    Tarsos
    Elaeusa-Sebaste
    Soloi
Corinth
    Corinth
Crete
    Gortyna
Egypt
    Ptolemy IV
Epiros
    Ambrakia
Euboia
    Histiaia
Ionia
    Chios
    Ephesos
    Kolophon
    Magnesia
    Phokaia
Lucania
    Poseidonia
Lydia
    Tabala
    Tralleis
    Sardeis
Mysia
    Adramytteion
    Kyzikos
    Lampsakus
    Pergamon
Macedon
    Amphipolis
    Macedonia
    Thessalonica
Mauritania
    Mauritania
North Africa
    Kyrene
Paeonia
    Patraos
Palestine
    Askalon
Pamphylia
    Aspendos
    Perga
    Side
Paphlagonia
    Sinope
Phaselis
    Phaselis
Phoenicia
    Arados
    Karne
    Orthosia
    Tripolis
Phrygia
    Aezanis
    Apameia
    Cotiaeion
    Laodikeia
Pisidia
    Etenna
Pontos
    Amisos
Rhodes
    Rhodes
Seleucia
    Antiochia
    Antiochos I
    Antiochos IX
    Antiochos VIII
    Antiochos XII
    Antiochos VII
    Seleukos IV
    Seleucia
    Tryphon
Sicily
    Akragas
    Syracuse
Syria
    Chalkis
    Laodikeia
Thessaly
    Larissa
    Pelinna
    Phalanna
    Pharsalus
Thrace
    Abdera
    Apollonia Pontika
    Cardia
    Cherronesos
    Istros
    Kallatis
    Lysimacheia
    Lysimachos
    Maroneia
    Mesembria
    Odessos
    Olbia
    Thasos
Troas
    Assos
Zeugitania
    Carthage

Site hosted free courtesy of VCoins.com
Ancient Coins on Vcoins