Coin Images
 Home    Coin Photos   Links
 

**Please Note: None of these coins are for sale **

CoinDescription
Apameia --AE22. Zeus/Cult Status of Artemis Araitis.
Apameia , AE 23. Zeus/Cult Status of Artemis Araitis.
Apameia --AR Cistophoric Tetradrachm. P. Cornelius P. F. Lentulus Spinther, as Imperator. Circa 56-54 BC. Cista mystica with serpent; all within ivy wreath / [P]-LENTVLVS-P[F] / IMPERATOR in two lines above bow-case with serpents; monogram to left, Capricorn to right, MUISKOU below. Stumpf, Numismatische Studien zur Chronologie der R”mischen Statthalter in Kleinasien, 74, pl. II, 26; BMC Phrygia pg. 73, 27-28; SNG Copenhagen 158
Apameia --AR Cistophoric Tetradrachm. Serpent crawling from cista/Snakes around bow case, trident to right.
Apameia - AR Cistophoric Tetradrachm. Snake emerging from a cista; all within an ivy-wreath. / Two coiled serpents with heads erect; between them a bowcase ornamented with a floral scroll like an aplustre, elephant's head above. BMC 5. Overstruck on another issue.
Apameia --AE22. Zeus/Cult Status of Artemis Araitis. Owl c/m on obverse.
Apameia -- AR Cistophoric Tetradrachm. Appius Claudius Pulcher Ap.f. Imperator, 53-51 BC. Cista mystica with serpent; all within ivy wreath / [AP] PULCHER AP [F] IMP, bow-case between two serpents; [AP]A left, two flutes right, QEOPROPOS and APOLLWNIOU (magistrates) below. Stumpf 83 = Hunterian II p. 477, 2. VF, lightly porous, uneven strike. Only the Hunterian specimen cited by Stumpf.From the Garth R. Drewry Collection. Ex Classical Numismatic Group 58 (19 September 2001), lot 633.
Select Category
Greek
Roman Republic
Roman Imperial and Provincial
Search For:
New Since:
Current Category: "Greek"
Aegina
    Aegina
Aiolis
    Kyme
    Myrina
Arcadia
    Arcadian League
Attica
    Athens
Bithynia
    Prusias I
    Prusias II
Boeotia
    Thebes
Bosporus
    Bosporus
Bruttium
    Bruttium
Calabria
    Taras
Campania
    Neapolis
Caria
    Kindya
Cilicia
    Tarsos
    Elaeusa-Sebaste
    Soloi
Corinth
    Corinth
Crete
    Gortyna
Egypt
    Ptolemy IV
Epiros
    Ambrakia
Euboia
    Histiaia
Ionia
    Chios
    Ephesos
    Kolophon
    Magnesia
    Phokaia
Lucania
    Poseidonia
Lydia
    Tabala
    Tralleis
    Sardeis
Mysia
    Adramytteion
    Kyzikos
    Lampsakus
    Pergamon
Macedon
    Amphipolis
    Macedonia
    Thessalonica
Mauritania
    Mauritania
North Africa
    Kyrene
Paeonia
    Patraos
Palestine
    Askalon
Pamphylia
    Aspendos
    Perga
    Side
Paphlagonia
    Sinope
Phaselis
    Phaselis
Phoenicia
    Arados
    Karne
    Orthosia
    Tripolis
Phrygia
    Aezanis
    Apameia
    Cotiaeion
    Laodikeia
Pisidia
    Etenna
Pontos
    Amisos
Rhodes
    Rhodes
Seleucia
    Antiochia
    Antiochos I
    Antiochos IX
    Antiochos VIII
    Antiochos XII
    Antiochos VII
    Seleukos IV
    Seleucia
    Tryphon
Sicily
    Akragas
    Syracuse
Syria
    Chalkis
    Laodikeia
Thessaly
    Larissa
    Pelinna
    Phalanna
    Pharsalus
Thrace
    Abdera
    Apollonia Pontika
    Cardia
    Cherronesos
    Istros
    Kallatis
    Lysimacheia
    Lysimachos
    Maroneia
    Mesembria
    Odessos
    Olbia
    Thasos
Troas
    Assos
Zeugitania
    Carthage

Site hosted free courtesy of VCoins.com
Ancient Coins on Vcoins